Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te downloaden en/of te printen.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Senae Supply V.O.F.
Handelend onder de naam/namen: Senae Supply, Senae.nl en Vakkappers.nl
Vestigingsadres: De Marowijne 11B, 1689AR ZWAAG
Telefoonnummer: 085 877 02 58
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 9:00uur tot 17:00uur
E-mailadres: [email protected]  
KvK-nummer: 80766005
Btw-nummer: NL861792191B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

   

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 1. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

   

 2. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 3. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

   

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

    

 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

   

 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

   

 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

   

 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.|
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 11 – De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 13 – Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen/
Verlenging:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 15 – Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14- dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 16 – Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.  Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

A. Aan: [ naam ondernemer][ geografisch adres ondernemer][ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar][ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

B. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

C. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

D. [Naam consumenten(en)]E. [Adres consument(en)]F. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SENAE SUPPLY V.O.F.

Afdeling I. Bepalingen die van toepassing zijn op alle overeenkomsten

1.Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Verkoper: Senae Supply V.O.F. gevestigd te (1689 AR) Zwaag aan De Marowijne 11B, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80766005, handelend onder de naam Senae Supply, Senae.nl en Vakkappers.nl

  2. Koper: Iedere derde met wie Verkoper een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Verkoper een aanbieding doet;

   1. Zakelijke Koper: de Koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

   2. Consument: de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  3. overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Verkoper en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem van verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Verkoper en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand;

  4. (af)levering: feitelijke aanbieding aan de Koper, al dan niet aan diens huis/bedrijf, van de overeengekomen producten;

2. Toepasselijkheid
  1. Alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten worden gedaan onder toepasselijkverklaring van deze algemene Algemene voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt. Verkoper kan vrijblijvende offertes herroepen binnen 2 (twee) werkdagen nadat de acceptatie van het aanbod Verkoper heeft bereikt.

  3. De overeenkomst komt slechts tot stand, indien de acceptatie van het aanbod Verkoper heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken dat Koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leveringsvoorwaarden en dat hij, zonodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen algemene voorwaarden.

  4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte/aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Verkoper aan Koper bericht heeft met deze afwijking van de offerte/aanbieding in te stemmen.

  5. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen.
3. Prijzen
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van Verkoper:

   1. vermeld in Euro’s;
   2. gebaseerd op de tijdens de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
   3. gebaseerd op levering “franco huis/bedrijf”;
   4. exclusief BTW voor zakelijke klanten, inclusief BTW voor consumenten, inclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
   5. exclusief eventuele kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekeringen.

  2. Indien binnen drie maanden na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór de aflevering een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

  3. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de Koper en mogen door Verkoper aan Koper worden doorberekend. In dat geval heeft de Koper de mogelijkheid om hetzij de overeenkomst te annuleren onder de in artikel 11 genoemde voorwaarden, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.
4. Aanschaf en gebruik
  1. U erkent dat alle door u aangeschafte goederen die op de Senae-sites worden aangeboden, strikt voor professioneel gebruik bedoeld zijn en mogelijk onderworpen zijn aan voorschriften of andere restricties betreffende gebruik en doorverkoop. Door onze producten aan te schaffen erken je dat het overtreden van restricties ivm doorverkoop kan leiden tot blokkering van uw account.
  2. Indien u onbekend bent met enige toepasbare (gebruiks)restricties dient u contact op te nemen met de verkoper vooraleer tot een aanschaf over te gaan.
  3. Door goederen van de Vakkappers-sites aan te schaffen of te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan de nationale en Europese toepasselijke wetten, regels en voorschriften.
5. (Af)levering, leveringstijden, risico
  1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de aflevering wordt verricht. De levertijd is vermoedelijk tenzij uitdrukkelijk een vaste levertijd is overeengekomen.

  2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Verkoper door Koper schriftelijk een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van vier weken.

  3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen of vermoedelijke levertijd is Verkoper niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden.

  4. Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering franco huis/bedrijf. Indien (af)levering op de afgesproken dag door of vanwege Koper niet mogelijk is, is Koper op eerste verzoek van Verkoper verplicht bij de nieuwe (af)levering de additionele transportkosten te voldoen.

  5. Het risico voor zaken gaat over op het moment van aflevering, óók indien de eigendom op een ander tijdstip overgaat.
  6. Verkoper is gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van Koper te vorderen. Totdat Koper voldoende zekerheid voor betaling heeft verschaft, is Verkoper gerechtigd de aflevering of nakoming op te schorten. Koper is aansprakelijk voor de door Verkoper door deze vertraagde aflevering/nakoming te lijden schade.

  7. Verkoper is steeds gerechtigd onder rembours te leveren. Verkoper zal de levering onder rembours vooraf bij Koper aankondigen.

  8. Verkoper behoudt zich het recht voor de zaken in deelpartijen te leveren.
6. Inspectie en reclame
  1. Koper is verplicht de afgeleverde zaken onmiddellijk en nauwkeurig te (doen) inspecteren.

  2. Koper dient bij aflevering een afleveringsbewijs te ondertekenen.

  3. Als bij aflevering van zaken gebreken (in de zin van kwaliteit, hoeveelheden, maatverschillen) worden geconstateerd, dient door Koper op het ontvangstbewijs aantekening daarvan te worden gesteld. Bovendien dient door Koper binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering aan Verkoper hiervan schriftelijk melding te worden gedaan, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt de gekochte zaken zonder gebreken te hebben ontvangen en/of opgeleverd gekregen.

  4. Niet-zichtbare gebreken die redelijkerwijze niet binnen de in lid 5.3 gestelde termijn geconstateerd konden worden, dienen binnen 14 (veertien) dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na aflevering van de zaken, schriftelijk aan Verkoper te zijn gemeld.

  5. Indien geen reclame heeft plaatsgevonden binnen de in de artikelen 5.3 en 5.4 vermelde termijnen heeft Verkoper het recht de klacht niet meer in behandeling te Koper heeft ter zake geen aanspraak meer jegens Verkoper.

  6. Reclames geven aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. 5.7 Koper moet Verkoper – voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet later dan 20 (twintig) werkdagen na de reclame – in de gelegenheid stellen gebreken aan de hand van geleverde zaken in originele staat en originele verpakking vast te (laten) stellen.

  7. Indien Koper de zaken geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt, bewerkt of doorgeleverd is ieder recht op schadevergoeding of reclame vervallen.

  8. Indien Verkoper een reclame gegrond bevindt, zal Verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken zaken betalen, hetzij de betrokken zaken gratis vervangen. Tot meerdere schadevergoeding is Verkoper niet verplicht.
7. Garantie
  1. Verkoper verbindt zich jegens Koper de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) overeenkomst is omschreven. Verkoper staat er jegens Koper voor in dat de zaken bij aflevering die eigenschappen bezitten die Koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit bijzonder gebruik door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien of afgesproken.

  2. Deze garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of onoordeelkundige behandeling daarvan of onvoldoende zorg daarvoor.

  3. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, hoeveelheid, afmetingen of kwaliteit, die uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, sluiten het recht op garantie en/of schadevergoeding uit.

  4. Indien genoegzaam is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, en onverminderd het elders in deze voorwaarden of de overeenkomst bepaalde, heeft Verkoper de keuze tussen hetzij herstel, hetzij vervanging van de ondeugdelijke zaken, waarbij Verkoper voldoende in de gelegenheid wordt gesteld het herstel of de vervanging uit te kunnen
8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of haar leidinggevend personeel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de geleverde zaken ter zake waarvan de contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper is ontstaan, dan wel, indien en voor zover Verkoper verzekerd is tegen de gevolgen van de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis, tot maximaal het bedrag dat Verkoper van haar verzekeraar uitgekeerd krijgt.

  2. Verkoper is jegens Koper niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor andere schade dan de directe schade. Onder directe schade is uitsluitend begrepen: schade aan de geleverde zaken, schade aan eigendommen van de Koper en personenschade.

  3. Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden ter zake van door Verkoper aan Koper geleverde zaken, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.
9. Betaling
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen contant bij af- of oplevering van de zaken te Bij overeengekomen niet-contante betaling dient de verschuldigde koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan. Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde vordering in mindering te brengen of op te schorten dan wel te verrekenen, behoudens toestemming van Verkoper.

  2. Bij gebreke van tijdige betaling is Koper zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hij over het factuurbedrag of het niet-betaalde gedeelte daarvan een rente verschuldigd zijn ter hoogte van 1,5 % per maand of zoveel meer als de wettelijke (handels)rente bedraagt over het achterstallige bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling verschuldigd is. Een gedeelte van een maand geldt hierbij als een volle maand.

  3. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

  4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet-betaalde factuur (zoals aanmaningskosten, kosten van een in te schakelen deurwaarder of advocaat), zijn volledig voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 160,00 excl. btw per factuur.

  5. Bij gebreke van tijdige betaling is Verkoper bevoegd de verdere uitvoering van alle met Koper lopende overeenkomsten te ontbinden of op te schorten tot die betaling is geschied en zal Verkoper voor de verdere levering contante betaling kunnen eisen.
10.  Eigendomsvoorbehoud
  1. De eigendom van de door Verkoper geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op Koper, nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud komen de zaken vanaf de vorenbedoelde feitelijke aflevering voor risico van Koper. 9.2 Zonder toestemming van Verkoper is Koper, zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden te verhuren, in gebruik te geven of de eigendom daarvan over te dragen anders dan: in de normale bedrijfsuitoefening van Koper tot aan de datum van zijn faillissement, of – overeenkomstig de normale bestemming van de zaken.

  2. Indien Koper niet of niet tijdig aan één of meer van zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde zaken als eigenaar, naar haar keuze tijdelijk of definitief terug te nemen. Koper machtigt Verkoper hierbij om het terrein en/of het perceel waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde deze zaken te kunnen terugnemen. Koper dient daartoe Verkoper per omgaande telefonisch mededeling te doen van aanspraken of pogingen van derden om onder Verkopers eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en dient dit terstond per telefax of e-mail aan Verkoper te bevestigen.
11.  Overmacht
  1. Indien Verkoper als gevolg van overmacht niet op tijd de zaken kan (af)leveren, heeft hij het recht de levering op te In dat geval is Koper niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.

  2. Indien door overmacht van Verkoper de (af)levering meer dan 2 (twee) maanden vertraagd wordt, zijn zowel Verkoper als Koper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft Verkoper slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte Koper heeft in dat geval generlei aanspraak op schadevergoeding.

  3. Indien de overmacht van Verkoper intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Koper, indien de resterende (af)levering met meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Verkoper terug te zenden voor rekening en risico van Koper, indien Koper kan aantonen dat het reeds geleverde gedeelte van zaken door Koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

  4. Van overmacht aan de zijde van Verkoper is in ieder geval sprake, indien Verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, onverwachte of langdurige ziekte van personeel, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Verkoper als bij derden, van wie Verkoper de benodigde materialen dan wel grondstoffen of producten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, bedrijfsstoringen al dan niet bij leveranciers, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Verkoper ontstaan.
12. Annulering en retourneming
  1. Bij annulering van de overeenkomst door Koper is hij aan Verkoper schadevergoeding verschuldigd van 10% van hetgeen hij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 25%, indien de annulering van een overeenkomst door Koper geschiedt, terwijl Koper al ervan in kennis is gesteld dat de aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden.

  2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Verkoper aannemelijk kan maken dat zijn schade groter is, in welk geval zij tevens aanspraak kan maken op betaling van het meerdere.

  3. Afgeleverde zaken kunnen door Verkoper uitsluitend retour worden genomen indien deze onbeschadigd, onbewerkt en in de originele, ongeopende verpakking aan haar worden teruggestuurd. De waarde van de retour gezonden zaken zal aan Koper worden vergoed, onder aftrek en inhouding van 25% waardevermindering.

  4. Indien Koper van de mogelijkheid tot retourneming of annulering gebruik wenst te maken, dient hij de retour te nemen materialen bij Verkoper af te leveren.
13. Verzuim en ontbinding
  1. De overeenkomst kan door Verkoper in ieder geval worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop Koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
  2. Door ontbinding worden de vordering van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de uit dien hoofde door Verkoper geleden schade.
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Indien tussen Verkoper en Koper een geschil ontstaat, en zij in onderling overleg niet tot een oplossing komen, is de rechtbank in het arrondissement Noord-Holland bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij Verkoper ervoor kiest het geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet bevoegde rechtbank. Indien Koper een consument is dan heeft Koper, binnen één maand nadat Verkoper schriftelijk heeft aangekondigd het geschil aan de rechtbank in het arrondissement Noord-Holland voor te zullen leggen, het recht te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde.

Bijlage I: Het modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

A. Aan:

Vakkappers
De Marowijne 11B
1689 AR Zwaag
E-mail: [email protected]

B. Ik/Wij* deel/delen* je hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

C. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  

D. [Naam consumenten(en)]E. [Adres consument(en)]F. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemene voorwaarden Thuiswinkel
Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna:Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Vakkappers V.O.F.
Handelend onder de naam/namen: Vakkappers en Senae.nl
Vestigingsadres: De Marowijne 11B, 1628 AR HOORN NH
Telefoonnummer: 085 877 02 58
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 9:00uur tot 17:00uur
E-mailadres: [email protected]  
KvK-nummer: 80766005
Btw-nummer: NL861792191B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig
Artikel 4 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht
 1. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
 2. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor
 3. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij producten:
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
Artikel 13 – Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging:
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
Verlenging:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
Duur:
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
Artikel 15 – Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14- dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en
Artikel 16 – Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten
Artikel 18 – Branchegarantie
 1. org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

A. Aan: [ naam ondernemer][ geografisch adres ondernemer][ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar][ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

B. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

C. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

D. [Naam consumenten(en)]E. [Adres consument(en)]F. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SENAE SUPPLY V.O.F.
HANDELEND ONDER DE NAAM SENAE SUPPLY EN SENAE.NL(versie 2021/01)

Afdeling I. Bepalingen die van toepassing zijn op alle overeenkomsten

1.Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Verkoper: Vakkappers V.O.F. gevestigd te (1689 AR) Zwaag aan De Marowijne 11B, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80766005, handelend onder de naam Vakkappers en Senae.nl;

  2. Koper: Iedere derde met wie Verkoper een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Verkoper een aanbieding doet;

   1. Zakelijke Koper: de Koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

   2. Consument: de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  3. overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Verkoper en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem van verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Verkoper en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand;

  4. (af)levering: feitelijke aanbieding aan de Koper, al dan niet aan diens huis/bedrijf, van de overeengekomen producten;

2. Toepasselijkheid
  1. Alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten worden gedaan onder toepasselijkverklaring van deze algemene Algemene voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt. Verkoper kan vrijblijvende offertes herroepen binnen 2 (twee) werkdagen nadat de acceptatie van het aanbod Verkoper heeft
  3. De overeenkomst komt slechts tot stand, indien de acceptatie van het aanbod Verkoper heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken dat Koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leveringsvoorwaarden en dat hij, zonodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen algemene voorwaarden.
  4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte/aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Verkoper aan Koper bericht heeft met deze afwijking van de offerte/aanbieiding in te
  5. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn
3. Prijzen
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van Verkoper:

   1. vermeld in Euro’s;
   2. gebaseerd op de tijdens de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
   3. gebaseerd op levering “franco huis/bedrijf”;
   4. exclusief BTW voor zakelijke klanten, inclusief BTW voor consumenten, inclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
   5. exclusief eventuele kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en
  2. Indien binnen drie maanden na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór de aflevering een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

  3. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de Koper en mogen door Verkoper aan Koper worden doorberekend. In dat geval heeft de Koper de mogelijkheid om hetzij de overeenkomst te annuleren onder de in artikel 11 genoemde voorwaarden, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.
4. Aanschaf en gebruik
  1. U erkent dat alle door u aangeschafte goederen die op de Senae-sites worden aangeboden, strikt voor professioneel gebruik bedoeld zijn en mogelijk onderworpen zijn aan voorschriften of andere restricties betreffende gebruik en doorverkoop. Door onze producten aan te schaffen erken je dat het overtreden van restricties ivm doorverkoop kan leiden tot blokkering van uw
  2. Indien u onbekend bent met enige toepasbare (gebruiks)restricties dient u contact op te nemen met de verkoper vooraleer tot een aanschaf over te
  3. Door goederen van de Vakkappers-sites aan te schaffen of te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan de nationale en Europese toepasselijke wetten, regels en voorschriften.
5. (Af)levering, leveringstijden, risico
  1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de aflevering wordt verricht. De levertijd is vermoedelijk tenzij uitdrukkelijk een vaste levertijd is overeengekomen.
  2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Verkoper door Koper schriftelijk een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van vier weken.
  3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen of vermoedelijke levertijd is Verkoper niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade als bedoeld in artikel 7 van deze
  4. Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering franco huis/bedrijf. Indien (af)levering op de afgesproken dag door of vanwege Koper niet mogelijk is, is Koper op eerste verzoek van Verkoper verplicht bij de nieuwe (af)levering de additionele transportkosten te
  5. Het risico voor zaken gaat over op het moment van aflevering, óók indien de eigendom op een ander tijdstip
  6. Verkoper is gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van Koper te vorderen. Totdat Koper voldoende zekerheid voor betaling heeft verschaft, is Verkoper gerechtigd de aflevering of nakoming op te schorten. Koper is aansprakelijk voor de door Verkoper door deze vertraagde aflevering/nakoming te lijden schade.
  7. Verkoper is steeds gerechtigd onder rembours te leveren. Verkoper zal de levering onder rembours vooraf bij Koper
  8. Verkoper behoudt zich het recht voor de zaken in deelpartijen te
6. Inspectie en reclame
  1. Koper is verplicht de afgeleverde zaken onmiddellijk en nauwkeurig te (doen)
  2. Koper dient bij aflevering een afleveringsbewijs te
  3. Als bij aflevering van zaken gebreken (in de zin van kwaliteit, hoeveelheden, maatverschillen) worden geconstateerd, dient door Koper op het ontvangstbewijs aantekening daarvan te worden gesteld. Bovendien dient door Koper binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering aan Verkoper hiervan schriftelijk melding te worden gedaan, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt de gekochte zaken zonder gebreken te hebben ontvangen en/of opgeleverd
  4. Niet-zichtbare gebreken die redelijkerwijze niet binnen de in lid 5.3 gestelde termijn geconstateerd konden worden, dienen binnen 14 (veertien) dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na aflevering van de zaken, schriftelijk aan Verkoper te zijn gemeld.
  5. Indien geen reclame heeft plaatsgevonden binnen de in de artikelen 5.3 en 5.4 vermelde termijnen heeft Verkoper het recht de klacht niet meer in behandeling te Koper heeft ter zake geen aanspraak meer jegens Verkoper.
  6. Reclames geven aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. 5.7 Koper moet Verkoper – voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet later dan 20 (twintig) werkdagen na de reclame – in de gelegenheid stellen gebreken aan de hand van geleverde zaken in originele staat en originele verpakking vast te (laten) stellen.
  7. Indien Koper de zaken geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt, bewerkt of doorgeleverd is ieder recht op schadevergoeding of reclame
  8. Indien Verkoper een reclame gegrond bevindt, zal Verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken zaken betalen, hetzij de betrokken zaken gratis vervangen. Tot meerdere schadevergoeding is Verkoper niet verplicht.
7. Garantie
  1. Verkoper verbindt zich jegens Koper de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) overeenkomst is omschreven. Verkoper staat er jegens Koper voor in dat de zaken bij aflevering die eigenschappen bezitten die Koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit bijzonder gebruik door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien of afgesproken.
  2. Deze garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of onoordeelkundige behandeling daarvan of onvoldoende zorg daarvoor.
  3. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, hoeveelheid, afmetingen of kwaliteit, die uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, sluiten het recht op garantie en/of schadevergoeding uit.
  4. Indien genoegzaam is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, en onverminderd het elders in deze voorwaarden of de overeenkomst bepaalde, heeft Verkoper de keuze tussen hetzij herstel, hetzij vervanging van de ondeugdelijke zaken, waarbij Verkoper voldoende in de gelegenheid wordt gesteld het herstel of de vervanging uit te kunnen
8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of haar leidinggevend personeel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de geleverde zaken ter zake waarvan de contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper is ontstaan, dan wel, indien en voor zover Verkoper verzekerd is tegen de gevolgen van de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis, tot maximaal het bedrag dat Verkoper van haar verzekeraar uitgekeerd krijgt.
  2. Verkoper is jegens Koper niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor andere schade dan de directe schade. Onder directe schade is uitsluitend begrepen: schade aan de geleverde zaken, schade aan eigendommen van de Koper en
  3. Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden ter zake van door Verkoper aan Koper geleverde zaken, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.
9. Betaling
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen contant bij af- of oplevering van de zaken te Bij overeengekomen niet-contante betaling dient de verschuldigde koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan. Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde vordering in mindering te brengen of op te schorten dan wel te verrekenen, behoudens toestemming van Verkoper.
  2. Bij gebreke van tijdige betaling is Koper zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hij over het factuurbedrag of het niet-betaalde gedeelte daarvan een rente verschuldigd zijn ter hoogte van 1,5 % per maand of zoveel meer als de wettelijke (handels)rente bedraagt over het achterstallige bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling verschuldigd is. Een gedeelte van een maand geldt hierbij als een volle maand.
  3. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde
  4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet-betaalde factuur (zoals aanmaningskosten, kosten van een in te schakelen deurwaarder of advocaat), zijn volledig voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 160,00 excl. btw per factuur.
  5. Bij gebreke van tijdige betaling is Verkoper bevoegd de verdere uitvoering van alle met Koper lopende overeenkomsten te ontbinden of op te schorten tot die betaling is geschied en zal Verkoper voor de verdere levering contante betaling kunnen
10.  Eigendomsvoorbehoud
  1. De eigendom van de door Verkoper geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op Koper, nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud komen de zaken vanaf de vorenbedoelde feitelijke aflevering voor risico van Koper. 9.2 Zonder toestemming van Verkoper is Koper, zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden te verhuren, in gebruik te geven of de eigendom daarvan over te dragen anders dan: in de normale bedrijfsuitoefening van Koper tot aan de datum van zijn faillissement, of – overeenkomstig de normale bestemming van de
  2. Indien Koper niet of niet tijdig aan één of meer van zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde zaken als eigenaar, naar haar keuze tijdelijk of definitief terug te nemen. Koper machtigt Verkoper hierbij om het terrein en/of het perceel waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde deze zaken te kunnen terugnemen. Koper dient daartoe Verkoper per omgaande telefonisch mededeling te doen van aanspraken of pogingen van derden om onder Verkopers eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en dient dit terstond per telefax of e-mail aan Verkoper te
11.  Overmacht
  1. Indien Verkoper als gevolg van overmacht niet op tijd de zaken kan (af)leveren, heeft hij het recht de levering op te In dat geval is Koper niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.
  2. Indien door overmacht van Verkoper de (af)levering meer dan 2 (twee) maanden vertraagd wordt, zijn zowel Verkoper als Koper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft Verkoper slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte Koper heeft in dat geval generlei aanspraak op schadevergoeding.
  3. Indien de overmacht van Verkoper intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Koper, indien de resterende (af)levering met meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Verkoper terug te zenden voor rekening en risico van Koper, indien Koper kan aantonen dat het reeds geleverde gedeelte van zaken door Koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende
  4. Van overmacht aan de zijde van Verkoper is in ieder geval sprake, indien Verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, onverwachte of langdurige ziekte van personeel, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Verkoper als bij derden, van wie Verkoper de benodigde materialen dan wel grondstoffen of producten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, bedrijfsstoringen al dan niet bij leveranciers, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Verkoper ontstaan.
12. Annulering en retourneming
  1. Bij annulering van de overeenkomst door Koper is hij aan Verkoper schadevergoeding verschuldigd van 10% van hetgeen hij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 25%, indien de annulering van een overeenkomst door Koper geschiedt, terwijl Koper al ervan in kennis is gesteld dat de aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden.
  2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Verkoper aannemelijk kan maken dat zijn schade groter is, in welk geval zij tevens aanspraak kan maken op betaling van het meerdere.
  3. Afgeleverde zaken kunnen door Verkoper uitsluitend retour worden genomen indien deze onbeschadigd, onbewerkt en in de originele, ongeopende verpakking aan haar worden teruggestuurd. De waarde van de retour gezonden zaken zal aan Koper worden vergoed, onder aftrek en inhouding van 25% waardevermindering.
  4. Indien Koper van de mogelijkheid tot retourneming of annulering gebruik wenst te maken, dient hij de retour te nemen materialen bij Verkoper af te leveren.
13. Verzuim en ontbinding
  1. De overeenkomst kan door Verkoper in ieder geval worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop Koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld
  2. Door ontbinding worden de vordering van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de uit dien hoofde door Verkoper geleden
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van
  2. Indien tussen Verkoper en Koper een geschil ontstaat, en zij in onderling overleg niet tot een oplossing komen, is de rechtbank in het arrondissement Noord-Holland bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij Verkoper ervoor kiest het geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet bevoegde rechtbank. Indien Koper een consument is dan heeft Koper, binnen één maand nadat Verkoper schriftelijk heeft aangekondigd het geschil aan de rechtbank in het arrondissement Noord-Holland voor te zullen leggen, het recht te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde.

Bijlage I: Het modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

A. Aan:

Vakkappers
De Marowijne 11B
1689 AR Zwaag LE Hoorn
E-mail: [email protected]

B. Ik/Wij* deel/delen* je hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

C. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  

D. [Naam consumenten(en)]E. [Adres consument(en)]F. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.